You will need the Flash plugin to view this publication

Download the Flash plugin for free here. Just refresh this page after installing Flash.
Also make sure that javascript is enabled in your browser.

Alternatively, you can download this publication in PDF-format - Click here.

Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
LICHTVERDELINGWANDPositievandewandinderuimteEgem1175luxEmax2773luxLICHTUITSTRALINGReggianiBiSio1115370WMTCDM-TCG852x17ArmatuurcategorievolgensCIE100CIEFluxcode83969910082 REKENVOORBEELD011000750500300200lxQu-LightDallas2x26WReggianiSupertechne2x26W100m30st.519lx1560W540lx100m25st.1300WQu-LightDallas2x26WReggianiSupertechne2x26WToelichtingDeSupertechneheeft260Wminderaanver-mogenwatbetekentdatdeenergiekostenbe-duidendlagerzijn.DaarbijgeeftdeSupertechnemetminderspotsmeerlichtmet5spotsmindergeefteenruimteuitgelichtmetdeSupertechneeenhogeregemiddeldelichtsterktedandeDallas540lxt.o.v519lx.ConclusieinvesteeerineenwinkeluitgerustmetdeReggianiSupertechneInbouwspotenukrijgtmetminderspotsmeerlichtneenbe-sparingopuwenergiekosten1000750500300200lxLEDCalgary28W100m42st.506lx1096WToelichtingLEDCalgaryisuitermateenergiezuiniginver-gelijkmetdeDallasenSupertechne1096Wt.o.v1560Wen1300W.EchterheeftuvanLEDCalgary12lampenmeernodigomeenruimtevan100mvoldoendeuittelichten.DaarentegengaateenLEDinbouwspotveellangermeeenuhoeftgeenlichtbronnentevervangenLEDverlichtinghoeftnietoptewarmenomhetjuistelichttegeven.REKENVOORBEELD02 HetItaliaansetopmerkReggianisteltalmeerdanvijftigjaardenormindeprojectverlichting.Reggianiheeftalverschillendetechnologischeontwikkelingenophaarnaamstaanwaarvansommigezijnuitgegroeidtotinternationalestandaarden.Denkhierbijaandebanaanspot.DehuidigeontwikkelingenzijngebaseerdopLEDtechniekwaardeIOSreectoreenbelangrijkaandeelheeft.Dezereectorisooknogbijhetuitrichtenvanhetprojecttenetunen.ProductenvanReggianizijnuiteraardookvoorzienvanhetbekendeItaliaansedesignDEVOORDELENVANREGGIANIPRODUCTENlagereC02uitstoot.weinigtotgeenonderhoud.langerelevenstijdmeerdan50.000uurmet70-80behoudvandeoor-spronkelijkelumenstroom.hogeefcintiemeerdan100lmW.voldoetaandeRoHSRichtlijnen.AlleproductenvanReggianizijnvrijvanloodkwikenchroom.geeninfrarodeenultraviolettestraling.constantelichtkleur.zeergoedekleurweergaveCRIdeproductenzijndimbaarmeteenvoudigeofgerafneerdetechniek.alleproductenzijnookverkrijgbaarmeteennoodverlichtingspakket. GeribbelderandzorgtvooreengoedegriptijdenshetvervangenvandereectorIngebouwdveiligheidsglasReectorisgemaaktvan9999puuralu-miniumhethoogstmogelijkerendementTwist-locksysteemINTERCHANGEABLEOPTICALSYSTEMIOSInterchangeableOpticalSystemiseenverlichtingssysteemdathogeprestatiesgeweldigdesignenexibiliteitineenenkeletechnischeoplossingcombineert.DiteersteuitwisselbareoptischesysteemishetresultaatvaneengedegenonderzoekdoorFabioReggiani.ArmaturenwaarinhetIOSoptischsysteemistoegepastbereikeneenlichtopbrengstvanmaximaal90Ditismeerdan26hogerdandelichtopbrengstdiebereiktwordtmetreectorenvanconventioneleoptica.DEVOORDELENVANHETREGGIANIIOSSYSTEEMlagerenergieverbruiklagereairconditioningkostenminderlichtpunteneneenlagergen-stalleerdvermogenbetekentminderwarmteverspreidinglagereinstallatiekostenomdathetgemakkelijktemonterendemon-terenentevervangenislagereinitileinvesteringeenhogerelichtopbrengstbetekentminderarmaturenlageresysteemkostenminderlichtpuntenbetekenteeneenvoudigerefcintersysteem.